Helsenorge: Hvordan komme i gang

 

Helsenorge.no er den offentlige inngangen for innbygger/pasient til helsesektoren på nett. Norsk Helsenett har ansvar for portalen og de innbyggerrettede tjenester som tilbys til aktørene i sektoren. Tjenestetilbudet utvikles i samarbeid med sektoren.​

​Enklere møter mellom innbyggere og sektoren

Helsenorge er laget for å forenkle samarbeidet mellom helsetjenestene, helseforvaltningen og den enkelte pasient, pårørende og innbygger. Den skal gi behandlere en enklere arbeidshverdag og gi innbyggere større grad av mestring og styrket pasientrolle. Målet er en felles vei inn til sikre og trygge digitale helsetjenester.

Sektorens strategi for Helsenorge innebærer at mulighetene for dialog og selvbetjening skal være tilgjengelig fra alle offentlige behandlere og helseaktører. Tjenestene leveres i samarbeid mellom felleskomponenter på Helsenorge og aktørenes egne IKT-systemer. Den offentlige plattformen skal gjøre det enklere for behandlere å ta i bruk innovative digitale helsetjenester.

Foreløpig er det kun én løsning mot eksterne systemer for privatmarkedet som er og kan benyttes av flere aktører.

På Helsenorge har brukerne blant annet tilgang til

 • timeadministrasjon og sikker digital dialog med behandlere i spesialisthelsetjenesten, fastleger og kommunale pleie- og omsorgstjenester

 • kvalitetssikret kunnskap om sykdom og helse

 • samvalgsverktøy

 • velge behandlingssted

 • bytte fastlege

 • se legemidler

 • se egne vaksiner og vaksinasjonskort

 • Innsyn i helseregistre

 • se status på frikort og egenandeler

 • se og oppdatere egen kjernejournal

 • melde bivirkninger

 • opprette digitalt donorkort

 • søke refusjon for pasientreiser

 • innsyn i sykehusjournal og logg over bruk

 • henvisningsstatus

 • bestille helsetrygdkort

Innbyggere kan samtykke digitalt til hvilke tjenester man vil benytte, og kan invitere pårørende til å bistå i helsehjelpen. Systemleverandører til fastleger, kommuner og spesialisthelsetjenesten er integrert mot Helsenorge. 


Generelt

Helsenorge tilbyr innbyggerrettede tjenester til mange forskjellige aktører i sektoren. Dette kan være offentlige aktører eller private aktører med offentlig avtale. Noen tjenester er rettet spesielt mot en gruppe aktører, andre tjenester kan benyttes av alle aktører.

Prosessen for å komme i gang med bruk av tjenestene som tilbys på Helsenorge vil avhenge av:

 • Hvilken type aktør man er

 • Om man allerede har en databehandler/integrasjonspartner som er godkjent for bruk av den/de aktuelle tjenester

For noen av tjenestene på Helsenorge er det etablert standardiserte godkjenningsprosesser og bestillingsskjemaer. For andre tjenester er dette under utarbeidelse.

 

Kontaktpunkter og oppstart

Helseaktører

 • Fastleger: Ta kontakt med din system/EPJ leverandør

 • Kommuner: Se under om oppkopling av Kommuneløsninger

 • Helseregister, biobank, forskningsprosjekter:

  • Ta kontakt på e-post adressen: ide-ogbestillingsmottak@nhn.no

  • Beskriv også i henvendelsen hvem som er din databehandler/systemleverandør og om denne allerede leverer tilsvarende integrasjon mot Helsenorge for andre helseaktører.

 • Spesialisthelsetjenesten:

  • Ta kontakt på e-post adressen: ide-ogbestillingsmottak@nhn.no

  • Beskriv også i henvendelsen hvem som er din databehandler/systemleverandør og om denne allerede leverer tilsvarende integrasjon mot Helsenorge for andre helseaktører.

Systemleverandører

Henvendelser til “ide-og-bestillingsmottak”

Beskriv i eposten til ide-ogbestillingsmottak@nhn.no:

 • Hvem du er

 • Bakgrunn for henvendelsen

 • Beskriv behovet og om det allerede er “opplagt” hvilke tjenester man ønsker å benytte/ integrere mot. Eller om man ønsker et innledende møte om “mulighetsrommet”

 • Om du allerede har lest/forstått dokumentasjon på dette nettstedet

 • Tidsaspekt

 • Om finansiering er avklart

 • Eventuelt annen relevant informasjon


Tjenester med standardisert bestilling- og godkjenningsprosess

For å bli godkjent som system-/integrasjonspartner må man ta kontakt for å komme inn i Godkjenningsprosessen.

NB! Når løsninger i produksjon endres med noe som berører integrasjonen, skal dette meldes inn for en mindre godkjenning.

Dokumentasjon for oppkobling til Kommune-løsninger:

(Krever allerede godkjent systemleverandør på løsningen i produksjon)