Digitale verktøy i Helsenorge økosystem

Hva er digitale helseverktøy?

Digitale helseverktøy er en samlebetegnelse for verktøy som innbygger kan benytte for å få innsikt samt mestre og forbedre egen helse- og livssituasjon. De kan også benyttes som ledd i kartlegging av en pasients helse for å finne riktig behandling og/eller inngå som en del av behandlingen en pasient får.

Digitale verktøy finnes i en rekke former - alt fra enkle videoer til avanserte verktøy for hjemmeoppfølging av pasienter. Det kan være apper på mobiltelefon og/eller løsninger som er tilgjengelig på web gjennom en nettleser.

Noen verktøy kan innbygger finne- og benytte selv, mens andre verktøy krever at en behandler assisterer og følger opp pasientens bruk av verktøyet.

 

På Helsenorge blir verktøy delt i to hovedgrupper:

 

 1. Selvstendige verktøy
  Dette er frittstående verktøy som fungerer som en egen løsning isolert sett og som kan bli startet opp og brukt separat. Samtidig vil innbygger kunne få en samlet oversikt over slike verktøy som er tilgjengelig på markedet på Helsenorge. De selvstendige verktøyene kan ha integrasjoner med Helsenorge, men på en litt annen måte enn de verktøyene som er fullintegrert i en prosessflyt. For de verktøyene som har innlogging, vil innbyggere få en samlet oversikt på Helsenorge over egen bruk av verktøyene. Hvis verktøyet startes opp fra Helsenorge, gis automatisk overgang og innlogging i verktøyet. Innbygger vil også kunne samle og bruke data på tvers av verktøyene og Helsenorge.
  Se verktøyoversikten på Helsenorge for oversikt over selvstendige verktøy: https://tjenester.helsenorge.no/verktoy

 2. Integrerte verktøy
  Dette er spesifikke verktøy som er integrert og som inngår som en del av tjenester innbygger kan benytte på Helsenorge. Verktøyene blir da benyttet i noen av trinnene innbygger må gjøre for å bruke og fullføre en spesifikk tjeneste på Helsenorge.
  Videokonsultasjon og triageringsverktøy er eksempler på verktøy som er integrert i en prosessflyt.

 

NB! Merk at det foreløpig er begrensninger i muligheter for automatisk overgang og innlogging i apper.

 

Beskrivelsen under og på de andre relaterte sidene innenfor dette hovedområdet gjelder for de selvstendige verktøyene (gruppe 1).

Helsenorges økosystem for digitale verktøy

Se presentasjon av Helsenorges økosystem og hvilke muligheter det gir nå og fremover:

Helsenorges økosystem gir blant annet:

 • Innbyggere samlet oversikt og tilgang til trygge, kvalitetssikrede helseverktøy på markedet

 • Innbyggere samlet oversikt over egen bruk på tvers av alle verktøy/løsninger

 • Behandlere samlet oversikt og tilgang til trygge, kvalitetssikrede helseverktøy på markedet som de kan forskrive til innbyggere/pasienter

 • Behandlere mulighet til å forskrive verktøy for sitt eget foretrukne system

 • Verktøyleverandører og -eiere et kvalitetsstempel, en plattform og et system hvor eget verktøyet er lett tilgjengelig for innbyggere og behandler

 • Verktøyleverandører og -eiere ferdige, felles grunnkomponenter som kan brukes på tvers av ulike verktøy slik at hver enkelt i stedet kan bruke tid og ressurser på å utvikle og tilby egen spesifikk funksjonalitet i verktøyet

 • Helsenorge muligheter for å

  • tilby funksjonalitet til innbygger slik at opplysninger kan deles på tvers av flere løsninger, slik at ikke innbygger trenger å registrere det samme flere steder

  • integrere og få til digital samhandling og tjenesteutvikling på tvers av offentlige, private og frivillige virksomheter i samfunnet

  • trekke tilbake tilganger og tillatelser for å stoppe/stenge videre bruk ved spesielle tilfeller hvor dette er nødvendig f.eks av sikkerhetsmessige årsaker

 • Alle – hele Norges befolkning og alle aktører i helsesektoren muligheter for

  • helhetlig, sammenstilt og enkel tilgang til informasjon og digitale tjenester på tvers av alle aktører og løsninger i en broket og mangefasettert helsesektor

  • å samarbeide og skape gode, helhetlige digitale helseløsninger for innbyggere og der aktører i sektoren er i dialog med innbyggere

  • å integrere og få til digital samhandling og tjenesteutvikling på tvers av offentlige, private og frivillige virksomheter i samfunnet

 

Verktøykatalog

Det er en oversikt over selvstendige, kvalitetssikrede og godkjente helseverktøy i Norge. Verktøyene er kvalitetssikret av den offentlige helseaktøren som ønsker å gjøre verktøyet tilgjengelig i katalogen. Brukerne kan derfor være trygge på den helsefaglige kvaliteten i verktøyene samt at dataene og personopplysningene deres blir tatt godt vare på. Verktøyene har vært gjennom en innmeldingsprosess hos Helsenorge for å verifisere at alle kravene er tilfredsstilt før de blir publisert og en del av Verktøykatalogen. Alle verktøy i katalogen er godkjent for bruk i økosystemet med Helsenorge. Informasjon om verktøyene som ligger i katalogen er også tilgjengelig gjennom tekniske APIer slik at det er mulig å presentere og bruke denne informasjonen andre steder hvor det er aktuelt og ønskelig utover Helsenorge og Verktøyformidleren.

Innlegging av godkjente verktøy i Verktøykatalogen skjer av NHN-ansatte som er autorisert for dette.

Når et verktøy legges inn i Verktøykatalogen, settes en rekke parametere knyttet til verktøyet. De viktigste parameterne er:

 • Beskrivelse av verktøyet, samt hvordan det skal framstå for innbygger og behandler når det vises i brukerflaten.

 • Klassifisering av verktøyet, søkeord med mer.

 • Integrasjonsmetode med Helsenorge.

 • Om verktøyet kan benyttes av innbygger uten noen form for oppfølging fra behandler, eller om verktøyet må forskrives av behandler før innbygger kan benytte det.

 • Om det er begrensninger i hvilke behandlere som skal kunne forskrive verktøyet, dvs. formidle verktøyet til innbygger.

Norsk helsenett er dataansvarlig for Verktøykatalogen på Helsenorge, men ikke for det enkelte verktøyet.

Mer informasjon om hvordan bli en del av Verktøykatalogen

Verktøyformidleren

Verktøyformidleren er en nettløsning med eget brukergrensesnitt. Gjennom Verktøyformidleren kan helsepersonell i den offentlige helsetjenesten som ledd i pasientbehandling sende digitale helseverktøy til pasienter på en trygg og effektiv måte. Pasienten vil få varsel, informasjon og tilgang til verktøyet gjennom Helsenorge.

Verktøyene som kan sendes ut, ligger i Verktøykatalogen. Løsningen benytter HelseID for pålogging og identifikasjon av helsepersonell.

Det finnes også en alternativ måte å forskrive verktøy på. Det er ved å ta i bruk et API for forskrivning. Det gjør det mulig å sende et verktøy til pasienten direkte fra ønsket løsning f.eks behandler-delen av verktøyet eller direkte fra EPJen. Pasienten vil oppleve det helt likt uavhengig av om behandler har brukt Verktøyformidleren eller gjort det direkte fra annen løsning som har tatt i bruk APIet for forskrivning.

Verktøyformidleren er utviklet av Norsk helsenett og inngår som en del av tjenestene som er knyttet til Helsenorge. Den kan bli videreutviklet basert på behov og ønsker i sektoren etter hvert som bruken av den øker. Vi ser imidlertid for oss at helsepersonell på sikt bør kunne formidle digitale helseverktøy til pasientene sine gjennom sin primære arbeidsflate. Ta kontakt med NHN hvis du ønsker å få flere verktøy inn i katalogen eller har ønsker og behov utover det som finnes i dag.

Brukerveiledning for verktøyformidleren

Helsenorge

Selvstendige helseverktøy

På Helsenorge er det et eget område for selvstendige, digitale helseverktøy. Der kan innbygger få oversikt, søke og navigere blant alle verktøyene som finnes i Verktøykatalogen. Mange av verktøyene kan innbygger velge å ta i bruk selv der og da. Mange verktøy kan brukes fritt uten å logge inn. Noen verktøy er kun mulig å starte opp etter at en behandler har forskrevet dem. Innbygger får varsel fra Helsenorge når en behandler forskriver et verktøy til dem. Når innbygger logger seg inn på Helsenorge, vil de enkelt finne verktøyet (den nye forskrivningen), få mer informasjon om verktøyet og kunne starte å bruke det direkte.

Under området Verktøy på Helsenorge er det to hovedområder med tilhørende funksjonalitet:

 • Alle verktøy”: Her kan innbygger se alle verktøy som finnes i Verktøykatalogen. Det er også en søkefunksjon for å lete etter ønsket verktøy eller begrense utvalget. Dersom verktøy ikke krever forskrivning fra behandler, kan innbygger selv velge et slikt verktøy. Dette flyttes da over til fanen “Mine verktøy”.

 • Mine verktøy”: Her kan innbygger se oversikt over hvilke verktøy de selv har valgt å benytte, samt de verktøyene som behandler har forskrevet til dem. Verktøy som forskrives av behandlere vil automatisk dukke opp her. Herirfa kan innbygger starte opp det aktuelle verktøyet. Hvordan verktøyet teknisk sett startes opp og hvilke data som utveksles, avhenger av integrasjon som er avtalt/konfigurert for det aktuelle verktøy.

Ulike formål

De selvstendige verktøyene deles inn avhengig av hva som er formålet med verktøyet:

 • Læring - Verktøy som er tilrettelegger for at innbygger kan tilegne seg kunnskap og lære. Kan bidra til å mestre egen helsesituasjon. Har en viss grad av pedagogisk tilrettelegging og utforming.
  Det kan være i form av inndeling i moduler, tilgang til øvingsoppgaver, læring gjennom spill, utforskning el. De kan være ren enveiskommunikasjon eller mer interaktive.

 • Kartlegging - Verktøy som kan brukes for å holde oversikt og lagre informasjon. Innbygger kan legge inn egenregistreringer og målinger.
  Verktøyet hjelper innbygger med å holde oversikt, men det gir ingen individuelle helsefaglige råd eller anbefalinger basert på det som registreres og oppgis av brukeren.

 • Behandling - Verktøy som kan brukes som en del av behandling og oppfølging av pasienter og deres diagnose.
  Verktøyene kan gi en form for helsefaglige råd og anbefalinger direkte i seg selv eller gjennom samarbeid mellom behandler og pasient.
  Verktøyene kan være koblet til aksjoner hos helsepersonell basert på f.eks målinger/registreringer i verktøyet.

Til verktøysiden på Helsenorge: https://tjenester.helsenorge.no/verktoy