Implementasjonsguide HelseAPI

Introduksjon

FHIR er en standard for utveksling av helsedata elektronisk og består primært av to komponenter:

 1. Ressurser - en samling av informasjonsmodeller som definerer dataelementer, avhengigheter og relasjoner for de forretningsobjektene som er mest relevant i helsevesenet.

 2. API - en samling av veldefinerte grensesnitt for samhandling mellom to applikasjoner.

I helsevesenet er datasettet for "forretningsobjekter" ikke universelt definert, men det er en ideell og pågående evolusjonær, konsensusbasert prosess for å standardisere på et kjernesett med felles forretningsobjekter, inkludert ting som "en pasient", "en prosedyre", "en observasjon", "en ordre", osv.

Formål med dokumentet, målgruppe og avgrensning

Formål

Formålet med dokumentet er å tydeliggjøre premisser for teknisk tilrettelegging av EPJ for FHIR.

Målgruppe

Målgruppen for dokumentet er tekniske ressurser, testpersonell og prosjektledelse med ansvar for å tilrettelegge EPJ for FHIR.

Avgrensning

Dokumentet er avgrenset til de tjenestene og behovene som skal understøtte en implementasjon av FHIR i EPJ.

Dokumentet omfatter ikke:

 • etablering av driftsrutiner

 • etablering av overvåkningsrutiner

Definisjoner

 • Helsepersonell – en person autorisert som helsepersonell i henhold til helsepersonelloven § 48. Rettighetene til ulike autorisasjoner er forskjellig, f.eks. kan kun  leger verifisere kritisk informasjon.

 • Innbygger – en person som bor innen et spesifikt område. Et område her kan for eksempel være et land, fylke, kommune, by og sted.

 • Pasient – en person som får behandling av helsepersonell for psykisk og/eller fysisk sykdom/lidelse eller skade, på sykehus/klinikk og/eller andre behandlingsinstitusjoner.

 • EPJ – Elektronisk pasientjournal

 • EHR – Electronic Health Record

 • FHIR – Fast Healthcare Interoperability Resources

 • API  – Application Programming Interface

 • REST – Representational State Transfer

HelseAPI profiler

HelseAPI konformitetskrav

Seksjonen https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/67534913 skisser de krav HelseAPI tjenere og klienter skal følge, beskrivelse av de spesifikke profilene, RESTful-interaksjoner og søkeparametere som må støttes. Implementatører må benytte seg av FHIR-kallet /metadata for detaljer om RESTful-operasjonene, bestemte profiler og søkeparamterne som gjelder for hver av de enkelte norske aktørene. De individuelle HelseAPI profilene setter krav til strukturelle begrensninger og terminologibindinger.